Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2015

notavailable
1154 73fe 500
Reposted fromWredotka Wredotka vialili1234 lili1234

December 28 2014

notavailable
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
— zabka dawno temu
Reposted fromzabka zabka viatriste triste
notavailable
7724 4c22
Reposted frommountaindew mountaindew viatriste triste
notavailable
7913 7b2a
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialimeup limeup
4318 0952 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaiblameyou iblameyou
notavailable
3518 056d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
notavailable
notavailable
To prawie śmieszne, jak wiele może się zmienić w rok.
— Prawie.
Reposted fromsonaive sonaive vianiechcechciec niechcechciec
notavailable
1603 1195
notavailable

''Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy dzwo­nię do Ciebie w no­cy, wiedząc, że zaw­sze od­bie­rzesz i spy­tasz, co się stało.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy dzwo­nię do Ciebie w no­cy, a ty nie od­bierasz, dając mi do zro­zumienia, że ja­kikol­wiek to nie byłby prob­lem, może spo­koj­nie pocze­kać do ra­na, przy okaz­ji poz­wa­lając mi us­po­koić się przez noc. Al­bo od­bierasz tyl­ko po to by mnie opiep­rzyć za to, że dzwo­nię o tak późnej godzi­nie.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy ja skaczę z mos­tu, a Ty skaczesz za­raz za mną.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy ja skaczę z mos­tu, a Ty chwy­tasz mnie za fra­ki, rzu­casz na ziemię i ro­bisz mi dwu­godzin­ny wykład na te­mat mo­jej lek­ko­myślności, kończąc to zda­niem "I uwierz mi, na­sikałbym na twój grób, ty egois­tyczna szma­to", po czym przy­gar­niasz mnie do ser­ca i błagasz, bym więcej te­go nie ro­biła.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy lu­bimy te sa­me książki, fil­my i mu­zykę.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, gdy ma­my kom­plet­nie różne zda­nia na różne te­maty i nie zaw­sze w cy­wili­zowa­ny sposób o owych zda­niach dys­ku­tuje­my.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy nig­dy się nie kłóci­my.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy pożre­my się do te­go stop­nia, że przez dwa dni się do siebie nie odzy­wamy, ale jeśli przyjdę i za­pukam do twoich drzwi, to wpuścisz mnie bez słowa i nie py­tając zro­bisz mi moją ulu­bioną kawę.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy po­doba­my się so­bie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy opiep­rzasz mnie za to, że zno­wu prze­far­bo­wałam włosy i tym ra­zem nap­rawdę wyglądam strasznie, bo czym za­ciągasz mnie do łazien­ki i każesz myć włosy tak długo, dopóki far­ba nie zej­dzie. Pow­tarzasz przy tym cały czas, że to dla mo­jego dob­ra, bo za cho­lerę nie po­każesz się ze mną na uli­cy, gdy tak wyglądam. A mi­mo to spo­koj­nie spa­ceru­jesz ze mną po cen­trum, gdy wyglądam jak mały sa­tanis­ta.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy nie możemy wyt­rzy­mać na­wet mi­nuty w ciszy.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy czu­jemy się ra­zem dob­rze na­wet mil­cząc godzi­nami.

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy dwo­je ludzi "ma tak sa­mo zry­te ba­nie".

Nie. Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy ja jes­tem po­piep­rzo­na, a Ty mnie ogar­niasz, po czym ja ogar­niam Ciebie, bo Ci się mo­je po­piep­rze­nie udzieliło, przez co jed­nocześnie się ogar­niamy i jes­teśmy ra­zem po­piep­rze­ni.

Przy­jaźń jest wte­dy, kiedy przet­rwa­my bez siebie na­wet kil­ka­naście lat.

Nie. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest wte­dy, kiedy przet­rwa­my ze sobą całe życie.''

— I.
notavailable
notavailable
9447 7f33 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaiblameyou iblameyou
9764 a03d 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via169cm 169cm
7742 54a9 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viaiblameyou iblameyou
notavailable
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki
Reposted fromzabka zabka vialimeup limeup

November 09 2014

notavailable
6769 1652 500
Reposted fromfoods foods viaanula69 anula69

November 08 2014

notavailable
Reposted frompiksele piksele viasamozatrucie samozatrucie
notavailable
notavailable
Reposted fromanula69 anula69

November 01 2014

notavailable
Reposted fromteraz teraz viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl